TÜRKMER

آزمون ها

1. آزمون تعیین سطح

به منظور تعیین سطح دانشجو جهت شروع دوره آموزشی، آزمون تعیین سطح برگزار می گردد. بر اساس نتیجه آزمون، سطحی که دانشجو در آن شروع به آموزش خواهد نمود تعیین می گردد.

2. آزمون پایان دوره

برای آنکه دانشجو بتواند از سطحی که در آن آموزش دیده به سطح بالاتر برود، لازم است تا آزمون پایان دوره را با موفقیت سپری نماید. 
برای گذراندن آزمون لازم است تا دانشجو حداقل نمره تعیین شده در بخشنامه TÜRKMER را در هریک از بخش های خواندن، گوش کردن، نگارش و صحبت کردن بدست آورد.
دانشجویانی در آزمون موفق به کسب حداقل نمره نگردیده اند، به صورت تک درس دوباره وارد آزمون خواهند گردید. در صورتی که دوباره موفق به کسب حداقل نمره نگردند باید مجددا در آن دوره آموزشی شرکت نمایند.
به دانشجویانی که با موفقیت آزمون را پشت سر گذاشته اند، گواهی شرکت در دوره آموزشی داده خواهد شد.

3. آزمون پایان دوره جبرانی

دانشجویانی که آزمون پایان دوره را با موفقیت سپری ننموده اند، می توانند با درخواست مهلت 2 هفته ای جهت تمرین، مجددا در آزمون پایان دوره شرکت نمایند. آزمون پایان دوره جبرانی مشمول هزینه می گردد.
دانشجویانی که دوباره موفق به قبولی در آزمون نگردند باید مجددا در آن دوره آموزشی شرکت نمایند.

4. آزمون تعیین مهارت

آزمون تعیین مهارت زبان ترکی استانبولی؛ برای افرادی که قصد دریافت گواهی تسلط بر زبان ترکی استانبولی را دارند، فراهم گردیده و آزمونی می باشد که سطح خواندن، گوش کردن، نگارش و صحبت کردن را تعیین می نماید.در پایان آزمون،

به افرادی که نمره 65-75 دریافت نماید در سطح B1،
به افرادی که نمره 75-85 دریافت نماید در سطح B2،
به افرادی که نمره 85 و بالاتر دریافت نمایند در سطح C1
"گواهی مهارت" اعطاء می گردد.